Digitalizacja

Digitalizacja

Konserwacja

Konserwacja

Szkolenia

Szkolenia

Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "ARCHIWARIUSZ" powstało jako organizacja działająca na rzecz upowszechniania wiedzy o archiwach, archiwaliach, potrzebie dbałości o dokumenty jako ważne źródło informacji historycznej. PTA swoją działalność rozpoczęło w marcu 2000 roku zebraniem komitetu założycielskiego a zarejestrowane zostało 20 maja 2000 roku. Celem Stowarzyszenia jest m.in. integracja i wspieranie lokalnego środowiska archiwalnego, popularyzacja działalności archiwalnej i wiedzy o materiałach archiwalnych, udział w pracach związanych z prawidłową opieką nad zabytkami piśmiennictwa i archiwaliami, prowadzenie działań edukacyjnych kursów dokształcających i doskonalących, wykładów, odczytów, zebrań dyskusyjnych, pokazów, warsztatów mających pomóc w rozwijaniu kwalifikacji zawodowych archiwistów.

 

Swoje cele realizujemy poprzez:

 1. Inspirowanie różnorodnych przedsięwzięć naukowo-badawczych w dziedzinie archiwistyki oraz upowszechnienia wiedzy archiwalnej,

 2. Współpracę z państwową służbą archiwalną w sprawach dotyczących narodowego zasobu archiwalnego a także archiwistyki, podnoszenia wiedzy i kultury archiwalnej twórców materiałów archiwalnych i dokumentacji, oraz kształcenia i zatrudniania archiwistów,

 3. Aktywizowanie środowisk zajmujących się archiwistyką do współdziałania mającego na celu ich rozwój i inicjowanie przedsięwzięć mających na celu umocnienie więzi zawodowych

 4. Wspieranie i finansowanie prac naukowych z dziedzin, o których mowa w § 8 pkt 1,

 5. Wykonywanie prac z zakresu konserwacji i digitalizacji materiałów archiwalnych i zabezpieczania dokumentów przed zniszczeniem

 6. Prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej, oraz inspirowanie publikacji związanych tematycznie z celami Towarzystwa.

 7. Prowadzenie badań naukowych i przeprowadzanie kwerend archiwalnych w zasobach archiwalnych

 8. Prowadzenie na różnych poziomach działalności szkoleniowej przez organizowanie lub współorganizowanie kursów dokształcających i doskonalących, wykładów, odczytów, zebrań dyskusyjnych, pokazów, warsztatów naukowych krajowych i zagranicznych

 9. Organizowanie lub współorganizowanie kongresów, konferencji naukowych i specjalistycznych krajowych i zagranicznych oraz uczestniczenie w nich

 10. Propagowanie wiedzy o archiwach i archiwaliach

 11. Współdziałanie z właściwymi władzami, instytucjami, towarzystwami i innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinach objętych działalnością Towarzystwa, w szczególności w zakresie wydawania wspólnych publikacji, organizowania konferencji naukowych, wystaw.

 12. Prowadzenie działalności integrującej członków Towarzystwa,

 13. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów.

 

 

 

Kontakt

PTA - "ARCHIWARIUSZ"

e-mail: pta@archiwariusz.org

Nasza lokalizacja